maandag 16 maart 2015

(23) Tammo's Sipel: wannear wurdt un Nederlânse ui un ú in ut Franekers en wannear nyt?

Tammo Feenstra lei de basis foar disse útwerking.
Ik hew 50 Nederlânse woarden met un ui onder mekaar setten, met dêrachter de Frise fertaling en dêrachter de Franeker fertaling en kwam ongefear tot ut selfde resultaat as dat fan Tammo.
Dat hew ik samenfat in de folgende spellingsregel:
1. ui wurdt ú of uu in alle woarden dy 't in ut Frys op dat plak un ú of û of o
druif, drúf, drúf/druuf
duik, dûk, dúk
duim, tom(me), dúm
2. woarden dy in ut Frys un ui hewwe, houe in ut Franekers ok un ui.
brui, brui, brui
fluit, fluit, fluit
guit, guit, guit
kuieren, kuiere, kuiere
3. woarden dy in ut Nederlâns einduge op ui einduge in ut Franekers op un ui
lui, lju, lui
pui, pij, pui
rui, ferfearjen, rui
4. overuge woarden (woarden dy in ut Frys geen ú, û, o, of ui hewwe, sien ok rui en lui) en wêr 't in ut Frys geen ferwante fertaling foar is, houe in ut Franekers de ui.
bruid, breid, bruid
muil, bek, muil
vuil, smargens, fuil
wuiven, swaaie, wuive
beschuit, (twi)bak, beskuit

5. Butenbeentsje
kluit, klute, klút / klute / kluit (un klút furtsmite, un klute fan un frommus, de kluit bedondere)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten