maandag 16 maart 2015

(24) Willems Sijpel - ij - y, ii of i?

Willems sijpel

Ut falt nyt altyd met om te weten of je un ij òf un y/i skrive mutte.

De "technyk" dy 't ik toepast hew om tot Tammo's sipel te kommen hew ik ok toepast foar dit probleem.
De "technyk": 50 woarden in ut NL met ij => fertaald naar ut Frys en ut Franekers.
En ut werkt! Krekt as bij de "ui".

Konklusys:
(Woardfolgorde: NL => Fry => Fra)

1. ij-woarden dy in ut Frys un "i" krije, krije in ut Franekers ok un "i".
bezwijken, beswike, beswike
ijver, iver, iver
knijpen, knipe, knipe
Mar ok:
beklijven, beklibje, beklive

2. ij-woarden dy in ut Frys "ii" of "iuw" krije, krije in ut Franekers "ii" of "i".
lijf, liif, liif
strijd, striid, striid
wijd, wiid, wiid
bedrijf, bedriuw, bedriif
blijven, bliuwe, blive
drijven, driuwe, drive
In un open lettergreep wurdt de "ii" un "i"
striid-stride, wiid-wide, gliid-glide
skriif-skrive, bedriif-bedriven, bliif-blive

3. ij-woarden dy in ut Frys un "y" krije, krije in ut Franekers "y of i".
lijk, lyk, lyk
lijken, lykje, like
mijn, myn, myn
Behalve at dy "y" in ut Frys as "ij" útsproken wurdt.
mij, my, mij
zij, sy, sij
bij, by, bij
bijstand, bystân, bijstân

4. ij-woarden dy in ut Frys un "ij" houe, houe ok un "ij" in ut Franekers
drukkerij, drukkerij, drukkerij
krijgen, krije, krije
vijand, fijan, fijân

5. ij-woorden dy in ut Frys geen ferwante fertaling kinne, houe un "ij" in ut Franekers
dij, dij, bil

6. Ut achterfoegsel "-lijk" wurdt in ut Franekers "-luk"

7. ei-woarden blive in ut Franekers met ei skreven en útsproken, behalve in ut achterfoegsel "-hyd"
reize, breie, wei, gelegenhyd, aardughyd, slordughyd.

N.B.
A. "rij" wurdt in ut Frys suwel fertaald met "rige" as "rij".
In ut Franekers wurde ok beide woarden brúkt.
B. "lijst" wurdt in ut Frys fertaald met "list".
Bij myn weten kin dat in ut Frankers suwel "lijst" of "list" weze.
C. "ijdel" wurdt in ut Frys fertaald met "idel".
Bij myn weten bliift dat in ut Frankers "ijdel".
D. "nijd" roept ok twifel op.
Frys: "niid". Franekers: "haat en niid" of "haat en nijd"? Binne je dan "nidug" of "nijdug"?


At we der an toe binne komme over A-E fast nog wel draadsys op disse site....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten