donderdag 29 januari 2015

(22) Nostalgy en andere foltooide tiden.

Nostalgy: ut ferlangen naar oude tiden.

Een fan de falkulen bij ut bestuderen fan ut Franekers is dat je hangen blive in nostalgy.
Su hew ik ut atyd had over ut "Spoardykje". En nou blykt dat 90% fan de Franekers dat hun earste tútsje op de "Dreeslaan" útwisseld het. Dus foar mij is ut fanôf nou ok "Dreeslaan".  


Maar der binne ok andere foltooide tiden: de grammaticale.

Spellingsregels foar foltooide deelwoarden.

Sterke werkwoarden

1. Fan de meeste sterke werkwoarden eindugt ut foltooide deelwoard op -(e)n (Ik hew leden, lopen, reden, deen)
Útsonderingen:
a. lêge, leid; sêge, seid; en alle woarden wêrfan de ferleden tiid enkelfoud op -cht eindugt: kope, kocht, kocht; soeke, socht, socht) 

Swakke werkwoarden

2. Fan de meeste swakke werkwoarden eindugt ut folt. dw. op -d of t. (fytst, harkt, kookt)
Útsondering
a. Fan de meeste swakke werkwoarden en wêrfan de stam op -d of -t eindugt, eindugt ut foltooid deelwoard op -en. (doaden, antwoarden, korten, raden, befatten, ontmoëten) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten