woensdag 12 november 2014

(13) Ut Franekers is furrukkuluk, û, ferukkeluk.

DE U IN ACHTERFOEGSELS -LUK EN -UG

Je hewwe Hollânse woarden wêrbij de regel geldt: "Wat je siene is nog nyt wat je krije."
Dat binne onder andere woarden dy 't einduge op -lijk (moeilijk, dadelijk, hopelijk) en woarden dy -ig op ut eind hewwe (nodig, aardig, gezapig).
In ut Genoatskap tot Behoud fan ut Franekers is der lang en breed over discussieard of (ge-)makkelijk in ut Franekers nou as makkelik (su as in ut Frys) skreven wurdt of as makkeluk.
De keuze is úteindeluk op makkeluk fallen.
Foar de útspraak komt der nog un extra k bij in makkelukker.
Dêr op anslutend wurdt ut Hollânse machtig dan ok machtug en machtiger wurdt machtugger.

Let der wel op dat we ut hier allenug over de útgangen -lijk/-luk en -ig/-ug hewwe (moeiluk, daluk(s)(en), hopeluk, noadug, aardug, gesapug).
Dus nou nyt daluks overdive met "hopuluk" en "gusapug"
Ut Franekers is dus nyt furrukkuluk (ut woard is leend fan Remco Campert syn boek Het Leven is vurrukkeluk) maar:

Ut Franekers is ferukkeluk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten