maandag 1 september 2014

(11) Hew ik un computer of un kompjoeter? Un centrifuge of un sentrifuuzje? Staat myn auto in 'e garage of in 'e garaazje?


*** LEENWOARDEN IN UT FRANEKERS ***
Echte leenwoarden.

Een leenwoard is un woard dat út un andere taal komt as je eigen.

Der binne nogal un soadsje. Ik noem: airbag, design, feedback, intensive care, like, match, meeting, multiple choice, sale, sixpack, talk show, autoritair, au pair, bourgeoisie, bric à brac, coulance, coup, couturier, creche, soiree ensf.
Foar de meeste fan sukke worden binne der wel gewoane Franeker woarden (sinonimen), maar soms wille je wel us su'n woard brúke, bijfoarbeeld foar de ôfwisseling in un sin as "Hij strukelde over un stoeptegel in ut trottoir foar ut Stadhús."

Nou kinne je sukke woarden wel ferbastere in ut Franekers, maar dan krije je dit soarte fan konstruksys: êrbek, dizaain, fiidbek, intensyf, kêr, laaike, mets(j), miting, multipel tsjois, seel, sikspek, tôksjo, otoritêr, o pêr, boerzwasy, brikebrak, koelânse, koep, koeturjee, sjapo, kres(j), swaree, ensf.

Dêr gane je nou ok nyt daluks fan út je dak.

Late we ut simpel houe. At Frizen ut andurve om un eigen spelling te bruken, kinne wij ut seker ok.

Dus tena even ut Frise woardeboek derbij of de website
http://www.praatmarfrysk.nl/watwurdit/

en je wete hoe 't ut mut.

Je kinne fanself ok un fertaling of sinonym bruke.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten